سلام ...
به همه شمایی که زندگی می کنید
زندگی را می بینید
زندگی را لمس می کنید

به همه شماهایی که می دانید زندگی واقعیت ندارد
و فضایی مجازی هم نیست
زندگی تصمیم است ، ساختن است ، صحیح غلط است
زندگی آزمون آنلاینی است که در آخر جواب های اشتباه را نشانت می دهند و ردت می کنند

زندگی معنا پیدا خواهد کرد وقتی که از فضای امتحان آنلاینش خارج شوی ...